www.dangaiteam.fora.pl - Dangai Team - Polska Grupa Skanlacyjna

Forum www.dangaiteam.fora.pl Strona Główna
 

 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja  Profil   

Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

 
od 17.09.11 - Unia Grup Skanlacyjnych (seria newsów)


 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.dangaiteam.fora.pl Strona Główna -> Aktualki
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość

Agusz
Adminka
Dołączył: 06 Sie 2009
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 15 razy
Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Sob 13:56, 17 Wrz 2011    Temat postu: od 17.09.11 - Unia Grup Skanlacyjnych (seria newsów)

Tak jak obiecałam, bardzo ważna informacja, która (jak niektórzy zapewne zauważą) pojawiła się dziś na sporej ilość stron grup skanlacyjnych. A oto oficjalna treść:

Dwa tygodnie temu, 5 września 2011, grupy skanlacyjne zawiązały Unię. Chcemy pokazać, że jesteśmy silni, a także chcemy współpracować ze sobą dla dobra fanów mangi. W ciągu tego czasu do Unii dołączyło 27 grup, wydających nieco ponad 63% wszystkich mang w Polsce. Ale niestety Unia nie została zawiązana tylko z górnolotnych idei, a to z uwagi na wydarzenia ostatnich tygodni. Co takiego się stało? Otóż konkretnie stała się polityka Pana K. z pewnego serwisu, zwanego przez nas żartobliwie Żółtym Autobusem (jeśli nie wiecie o kogo chodzi, to dowiecie się w trakcie dyskusji), który ma w nosie wszelkie zasady grzeczności i uczciwości. Do tej pory wszelkie próby dogadania się spełzały na niczym, aż w końcu czara goryczy się przelała.

Tym samym w dniu dzisiejszym Unia ogłasza strajk.


Wynikiem strajku będzie zaprzestanie wydawania rozdziałów do 30 października 2011 i zablokowanie downloadu. Powiecie, że uderzy to w was. Niestety, częściowo tak. Unia nie tylko będzie strajkować. Rozpoczynamy też kampanię, która ma uświadomić czytelników, szczególnie masowych stron online, chomików, torrentowni i linkowni z warezem, że to właśnie my, skanlatorzy, robimy dla nich mangi. Muszą sobie także zdawać sprawę, że mangi zlicencjonowane mogą poczytać tylko, jeśli je kupią w sklepie, a ich publikacja w internecie jest nielegalna i nieetyczna. Na wszelkich stronach, do których mamy dostęp, będziemy pisali do czytelników i prosili ich, aby ci czytali mangi u nas i kupowali oryginały np. przez internet, gdzie jest taniej niż w sklepach. Odbędą się także audycje radiowe na ten temat. Wciąż zapraszamy nowe grupy do dołączenia do Unii i poparcia naszej idei.

Ten news jest pierwszym z cyklu. Odwiedzajcie nas często i oczekujcie co kilka dni kolejnych informacji. Każdy kolejny news poświęcimy konkretnemu zagadnieniu ze świata skanlacji. Prosimy was też, abyście szerzyli informację o naszej akcji, aby coraz więcej nieświadomych czytelników dowiadywało się, że to właśnie dzięki nam mogą czytać swoje ulubione tytuły po polsku.


Jeśli macie jakieś pytania po przeczytaniu tego tekstu - chętnie rozwiejemy je pod tą notką. Dodam, że jest to tylko "prolog", a w kolejnych "częściach" zostanie szczegółowiej przedstawione co się stało i dlaczego przerodziło się to w pierwszy w historii polskich skanlacji strajk, dlatego warto śledzić sprawę na bieżąco.

A na koniec wymyślony przez nas "akcent humorystyczny", a bardziej taki śmiech przez łzy:EDIT:
Do ewentualnej (szerszej) dyskusji odsyłam tutaj: [link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Agusz dnia Nie 14:53, 25 Wrz 2011, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora

Agusz
Adminka
Dołączył: 06 Sie 2009
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 15 razy
Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Nie 14:52, 25 Wrz 2011    Temat postu:

Od da­ty roz­po­czę­cia straj­ku przez pol­skie gru­py skan­la­cyj­ne mi­nął ty­dzień. Przez ten krót­ki czas na wie­lu stro­nach oraz fo­rach po­świę­co­nych man­dze i ani­me roz­go­rza­ła za­cię­ta dys­ku­sja. Część z Was po­sta­no­wi­ła nas po­przeć, część wy­śmiać, a jesz­cze inni zwy­czaj­nie nie ro­zu­mie­ją sen­su i mo­ty­wów na­sze­go dzia­ła­nia. Praw­da jest ta­ka, że kon­flikt grup skan­la­cyj­ny­ch z Manga-Libem ciąg­nie się już od do­brych 3 lat (wła­ści­wie od po­cząt­ku ist­nie­nia M-L) i choć wie­lu z nas pró­bo­wa­ło go za­ła­go­dzić (roz­ma­wia­li­śmy, tłu­ma­czy­li­śmy, [link widoczny dla zalogowanych] itp.), by­ło tyl­ko co­raz go­rzej. Ostat­nie po­czy­na­nia K3n­se­ia prze­la­ły cza­rę go­ry­czy, po­nie­waż ude­rzy­ły nie tyl­ko w gru­py zwaś­nione z nim, ale tak­że w te neu­tral­ne, a na­wet w po­stron­nych użyt­kow­ni­ków.

Dziś po­ru­szy­my pierw­szy z te­ma­tów, któ­re chce­my wam przy­bli­żyć, czy­li brak sza­cun­ku do grup skan­la­cyj­nych i wy­po­wie­dze­nie im woj­ny.

Od sa­me­go po­cząt­ku swo­je­go ist­nie­nia M-L mia­ło je­den cel – zgro­ma­dzić u sie­bie wszyst­kie pol­skie skan­la­cje. By­ła to do­bra ini­cja­ty­wa, któ­rej pol­ski ry­nek skan­la­cyj­ny za­czy­nał po­trze­bo­wać i gdy­by nie po­li­ty­ka je­go sze­fa, za­pew­ne te­raz ży­li­byś­my w zgo­dzie. Ni­gdy jed­nak nie py­ta­no nas, czy chc­emy umiesz­czać na M-L na­sze tłu­ma­cze­nia, po pros­tu je bra­no. [link widoczny dla zalogowanych], cze­go te­raz K3n­sei bez­czel­nie się wy­pie­ra. Śla­dy te­go pro­ce­de­ru zo­sta­ły cał­ko­wi­cie za­tar­te z po­wo­du padu serwera, a roz­dzia­ły up­lo­a­do­wa­ne po­now­nie, tym ra­zem po­praw­nie. O ile to dru­gie bar­dzo nas cie­szy, to ni­gdy nie usły­sze­li­śmy ani sło­wa szcze­rych i nie­wy­mu­szo­nych prze­pro­sin za wcześ­niej­sze za­cho­wa­nie. Każ­dą na­szą pro­po­zy­cję pój­ścia na kom­pro­mis Pan K. wy­śmie­wa lub igno­ru­je (jest ta­ki rów­nież wo­bec pro­po­zy­cji osób po­stron­nych). [link widoczny dla zalogowanych] Je­śli już ja­kimś cu­dem do­cho­dzi do ugo­dy (K3n­sei jest w sta­nie iść na ustęp­stwa typu: blo­ka­da down­lo­adu, down­lo­ad ze stro­ny gru­py, nie­wiel­kie opó­źnie­nie w do­da­wa­niu roz­dzia­łów, ale nie tych naj­bar­dziej po­pu­lar­nych ty­tu­łów czy nie­u­mie­szcza­nie ja­kiejś kon­kret­nej man­gi), jej wa­run­ki są szyb­ko ła­ma­ne [link widoczny dla zalogowanych]

W tym miej­scu war­to za­zna­czyć, że K3n­sei [link widoczny dla zalogowanych] od te­go, co ro­bią je­go up­lo­a­de­rzy, [link widoczny dla zalogowanych]. Umo­wa za­war­ta mię­dzy Manga-Libem a gru­pą, jest tyl­ko i wy­łącz­nie umo­wą mię­dzy nim a gru­pą - nie do­ty­czy up­lo­ade­rów M-L. W ten spo­sób omi­ja wa­run­ki ugo­dy, któ­rą czę­sto sam pro­po­nu­je. [link widoczny dla zalogowanych], nie ro­zu­mie, że [link widoczny dla zalogowanych] Je­go za­cho­wa­nie do­pro­wa­dzi­ło już do po­rzu­ce­nia kil­ku pro­jek­tów przez gru­py, bo pi­sząc do nie­go z proś­bą o usu­nię­cie swo­ich roz­dzia­łów, sły­sza­ły [link widoczny dla zalogowanych]

[link widoczny dla zalogowanych] K3n­sei [link widoczny dla zalogowanych], na­wet tym neu­tral­nym, kwi­tu­jąc to [link widoczny dla zalogowanych]: „Głu­po­tą jest ja­kie­kol­wiek iś­cie na rę­kę gru­pom skan­la­cyj­nym. [...] mo­gą za­po­mnieć o ja­kim­kol­wiek lep­szym trak­to­wa­niu, niż jest do tej po­ry. Skoń­czy­ło się, nie do­ce­nia­cie te­go co ma­cie, mo­że­cie mieć jesz­cze mniej.”. A co mie­li­śmy wcześ­niej? Ra­czej nie­wie­le, ale to po­ru­szy­my w przy­szłym new­sie. Ktoś z Was na­pi­sał w ko­men­ta­rzu na [link widoczny dla zalogowanych], że prze­cież wszy­scy lu­dzie trak­to­wa­ni są jak szma­ty, więc o co nam cho­dzi? Może i wszys­cy są tak trak­to­wa­ni, ale nie wszys­cy się na to go­dzą i dla­te­go po­sta­no­wi­li­śmy roz­po­cząć strajk. Mó­wi­my gło­śne i sta­now­cze NIE bez­czel­noś­ci i cham­stwu!

Jak zaw­sze za­chę­ca­my Was do wy­po­wia­da­nia się na na­szej stro­nie [link widoczny dla zalogowanych], ale pro­si­my o za­cho­wa­nie kul­tu­ry, tak jak do tej po­ry!Od siebie (w imieniu Dangai Team) dodam jeszcze, że pomimo tej "przerwy" rozdziały są robione, więc wynagrodzimy Wam to milczenie Smile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora

Agusz
Adminka
Dołączył: 06 Sie 2009
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 15 razy
Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Śro 20:57, 05 Paź 2011    Temat postu:

Kolejny tydzień strajku za nami (a nawet dłużej). Dziękujemy Wam za tak liczne komentarze i dyskusje na forach. Bardzo nam tym pomagacie! Liczy się każda opinia, nie tylko ta przychylna, ale i ta punktująca nasze błędy.

Pierwsza ważna informacja - [link widoczny dla zalogowanych] wyemituje serię trzech audycji poświęconym temu konfliktowi:
1. 6 października (czwartek - to już jutro) dotycząca ogólnie skanlacji.
2. 13 października (czwartek) z wywiadami pośród skanlatorów.
3. 20 października (czwartek) z wywiadem od strony Manga-lib.
Zapraszamy do posłuchania, a także prosimy o przekazanie znajomym informacji o emisji. Wszystkie audycje odbędą się od godz. 17:00 do 19:00.

Dziś mielibyśmy też do was parę pytań i prośbę. Nie zamierzamy wprowadzać żadnej ankiety, ze względu na otwartość tych pytań. Bylibyśmy wdzięczni, gdybyście w komentarzach napisali nam jaki sposób czytania mangi preferujecie i dlaczego. Dlaczego wolicie książkę, mangę online lub czytanie na własnym komputerze, a być może smartfonie/telefonie/tablecie. Jakiego programu używacie i dlaczego? Każdy ma własny powód, dla którego nie lubi innych sposobów niż preferowany przez siebie. Poza dyskusją na temat strajku, zależy nam na tym, aby wiedzieć, czego oczekujecie od prezentacji mang. Prosimy, podzielcie się z nami tymi informacjami na naszej stronie [link widoczny dla zalogowanych] Wymieńcie wady i zalety waszego sposobu zdobywania i korzystania z mang. Z tych odpowiedzi, mamy nadzieję, mogą skorzystać nie tylko skanlatorzy, ale i wydawnictwa! Z góry dziękujemy!


* * * * *

Wielu ludzi w komentarzach pisze, żebyśmy spróbowali dogadać się z ML, gdyż nie służy to fanom. To prawda, że wykonujemy skanlacje dla was, ale robimy to także dla własnej satysfakcji. Nie, mangi nie są nasze, jak wielu ludzi się z nas wyśmiewa, ale praca, żebyście mogli czytać je po polsku, jak najbardziej jest nasza. Bardzo chcielibyśmy dogadać się z K3nseiem, ale nie jest to możliwe. Nie chodzi nam bowiem o wymuszenie czegokolwiek na administratorze serwisu Manga-Library, gdyż jest to po prostu niemożliwe, a uświadomienie jak największej grupie ludzi zaistniałego problemu. Oczywiście bardzo cieszylibyśmy się, gdyby K3nsei współpracował z grupami, tak jak to robi Pinocchio z [link widoczny dla zalogowanych]. Wszyscy mamy pewne zasady etyczne, mniej lub bardziej liberalne. Niektórzy nie widzą nic złego w podpisywaniu się pod czyjąś pracą (tak jak dzieje się to często w światku fansuberskim), a niektórzy uważają każdą formę promocji dzieła oryginalnego bez zgody autora jako złodziejstwo. Nasza akcja ma na celu pokazanie jakie działania, z naszego punktu widzenia, są niedopuszczalne, a jakie preferowane. Za 2-3 dni przeczytacie pewne konkrety, nie daliśmy ich teraz, bo news zrobiłby się stanowczo za długi.

Jednak zapewniamy was, że nie siedzimy z założonymi rękami, czekając na koniec strajku. Nie jest to ani przerwa w wykonywaniu rozdziałów, ani też nie zamierzamy biernie pozwalać, aby nasze rozdziały pojawiały się na ML. Ze swojej strony polecamy [link widoczny dla zalogowanych], jako serwis współpracujący z grupami. Nie jest on tak dopracowany, ale to tylko kwestia czasu – nie da się zrobić rzeczy wielkich w 5 minut. Jak zwykle zapraszamy do komentowania na stronie [link widoczny dla zalogowanych] Tam możecie wypowiadać się swobodnie, naprawdę interesuje nas, co myślicie. Smile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora

Aileen
Dołączył: 15 Sie 2009
Posty: 62
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Nie 14:20, 09 Paź 2011    Temat postu:

Żeby nie było, ze strajku się nie wyłamałyśmy, jednak postanowiłyśmy odblokować downoload Smile

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora

Agusz
Adminka
Dołączył: 06 Sie 2009
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 15 razy
Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Pon 11:02, 10 Paź 2011    Temat postu:

Parę dni temu ogłosiliśmy serię audycji, które nastąpią w [link widoczny dla zalogowanych]. Pierwsza odbyła się dwa dni temu i tak jak obiecaliśmy - oto możliwość odsłuchania jej.
Wersja z muzyką (139MB, 146min): [link widoczny dla zalogowanych] [link widoczny dla zalogowanych]
Wersja bez muzyki (90MB, 100min): [link widoczny dla zalogowanych] [link widoczny dla zalogowanych]
Tematyką były skanlacje i proces ich powstawania. Następna audycja odbędzie się w kolejny czwartek (13 października 2011) i będzie o samej Unii. A my tymczasem przechodzimy do konkretów, czyli:

Manipulacje informacjami, które przeprowadza K3nsei na ML.

Po co takie manipulacje są stosowane? Otóż cel jest jeden – utrzymać jak największą liczbę czytelników u siebie na stronie, za wszelką cenę. Jeśli tylko czytelnik dowie się, że ten sam rozdział może przeczytać/pobrać wcześniej lub w ogóle z innego źródła, to dla K3nseia jest to przegrana. Innymi słowy zrobi wszystko, aby mniej świadomi czytelnicy myśleli, że rozdziały swoich ulubionych mang zawdzięczają jedynie serwisowi Manga-Lib i nikomu więcej. W tym celu stosowanych jest kilka metod:

1. Sprawę usuwania creditsów poruszyliśmy i wyjaśniliśmy w poprzednim newsie. Dodamy tutaj jedynie dwa screeny: [link widoczny dla zalogowanych] z dziesiątek komentarzy osób pamiętających tę sprawę oraz [link widoczny dla zalogowanych], że tylko on był za to odpowiedzialny.

2. Wiele grup zagranicznych, aby uchronić się przed kopiowaniem, stosuje znaki wodne. Robi to także część naszych rodzimych grup, w tym samym celu. Większość jednak nie chce psuć oryginalnych skanów w żaden sposób. Po pierwsze - nie po to poświęcali mnóstwo czasu na doczyszczenie ich, odtworzenia teł i łączenie podwójnych stron, aby zasłaniać je znakami wodnymi, a po drugie ogólna opinia jest taka, że jeśli ktoś znakuje skan, to po to, aby zaznaczyć swoje autorstwo. Takie działanie nie następuje bez powodu - wszystkie grupy zdecydowały się na taki krok z powodu stron pokroju ML, które dla swoich korzyści w mniejszym lub większym stopniu łamały zasady panujące w skanlacyjnym światku.

K3nsei jednak oporów nie ma. Kilkukrotnie w czasie istnienia serwisu wstawiał na skany znaki wodne "Manga-Lib". Ostatni raz [link widoczny dla zalogowanych] po ostrej wymianie zdań na neutralnym polu, jakim jest Wszechbiblia. Na początku zintegrował znak wodny ze skanami w tytułach grup należących do Unii, po jakimś czasie zmienił metodę, wykorzystując do tego celu mechanizm języka HTML (w tej chwili wyłączony, [link widoczny dla zalogowanych]) i włączył je dla wszystkich skanów, także [link widoczny dla zalogowanych]. W tym momencie niektóre strony zyskały [link widoczny dla zalogowanych]. 18 września 2011 wycofał się z tego pomysłu, w myśl zasady "nie ma, co znaczy, że nigdy nie było, a historię piszą zwycięzcy". Jak wspomnieliśmy wyżej - dla wielu oznacza to, że autorem jest Manga-Lib. Stąd też wiele grup zaczęło stosować zasadę, że creditsy powinny znaleźć się na pierwszej pozycji w folderze, nie ostatniej. Dowody jednak się ostały, oto one: [link widoczny dla zalogowanych], [link widoczny dla zalogowanych], [link widoczny dla zalogowanych], [link widoczny dla zalogowanych], [link widoczny dla zalogowanych], [link widoczny dla zalogowanych].

Poza znakami wodnymi dodaje on do rozdziałów (tylko tych, które można pobrać, nie online) rysunek z reklamą ML na wzór creditsów grup oraz plik tekstowy (wcześniej były dwa). Przebudowuje też archiwum wyrzucając z niego informację, jaka grupa robiła rozdział (wcześniej także z nazw plików, w tej chwili nazw plików już nie rusza, jedynie nazwy folderów). Drobiazg, który sam w sobie nie miałby znaczenia i nikomu by nie przeszkadzał, ale wraz ze wszystkimi innymi elementami robi swoje. [link widoczny dla zalogowanych].

K3nsei dodał także stopkę do każdego rysunku, modyfikując go! Na początku tekst [link widoczny dla zalogowanych] "Ten ob...ww.manga-lib.pl", a [link widoczny dla zalogowanych] "www.manga-lib.pl - Rozdział wykonała grupa: XXX. Seria ta jest własnością ich wydawców". W chwili obecnej ukrył ten tekst podczas czytania online (za pomocą CSS), także nie ma szans go zobaczyć, a ponieważ widnieje podczas ściągnięcia obrazka, to zawsze może się wykpić, że przecież ten tekst jest. Dla grup skanlacyjnych jest to niedopuszczalna forma ingerencji w rysunek, nawet jeśli widnieje na niej nazwa grupy, choć trzeba przyznać, iż drugi tekst powstał jako odpowiedź na zarzuty, które przedstawimy w kolejnym punkcie. W tej kwestii grupy mają jedynie za złe w ogóle ingerowanie w skan, nawet jeśli w tym tekście nie ma nic szkodliwego dla nas, jak i dla serwisu ML. Szkoda tylko, że nieliczni go zobaczą, ale przecież to celowe działanie.

3. W którymś momencie na przełomie sierpnia 2011, pod koniec czytania rozdziału pojawił się tekst "Po przeczytaniu rozdziału nie zapomnij dodać komentarza na stronie mangi. Dzięki temu mamy większą motywację do pracy...". W światku skanlacyjnym zawrzało. Nie ma się co dziwić naszej reakcji, gdyż zwrot "mamy większą motywację do pracy" można odnieść bezpośrednio do strony, na której czyta się mangę. Sugeruje on, że prace nad rozdziałem prowadzi Manga-Lib! Na co nie jeden czytelnik się nabrał, o czym niżej. K3nsei tłumaczył się, że wprowadził taką funkcjonalność na [link widoczny dla zalogowanych], gdzie w [link widoczny dla zalogowanych] chodziło o to, aby rozdziały nie były wrzucane natychmiast na ML, a z co najmniej jednym dniem opóźnienia, gdyż czytelnicy nie komentują ich na stronie grupy. Prośba o to zostałą zignorowana, rozdziały nadal wrzucane były natychmiast, ale pojawił się ten tekst. W chwili obecnej tekst został zmieniony, na szczęście, i brzmi: "Po przeczytaniu rozdziału nie zapomnij dodać komentarza na stronie mangi". Na nic jednak zdały się [link widoczny dla zalogowanych] "Po przeczytaniu rozdziału nie zapomnij dodać komentarza na stronie grupy". Dla K3nseia oznacza to, że czytelnik opuści jego stronę i przeskoczy na stronę grupy, a to już jest niedopuszczalne! [link widoczny dla zalogowanych].

4. Kolejną sprawą jest ostra moderacja i cenzura na stronie oraz forum ML, blokujące informacje o tym, kto tak naprawdę wykonuje tłumaczenie rozdziałów. Komentarze i posty są moderowane i usuwane, a autorzy banowani na wszelkie możliwe sposoby. Żaden czytelnik nie będzie narzekał, że dzieje się tak w przypadku spamowania i trollowania, ale neutralne komentarze to już przegięcie na miarę manipulacji w mass mediach. Co tu dużo gadać, wystarczy spojrzeć na treść usuwanych komentarzy, aby zorientować się, że nie są to żadne szkodzące stronie ML teksty. Znaczy z punktu widzenia K3nseia są szkodliwe, gdyż czytelnicy przestaną uznawać Manga-Lib za jedynie źródło nowych rozdziałów, a to wg. niego bardzo niedobrze. Oto dowody, patrzcie na treść komentarza i na daty:
- [link widoczny dla zalogowanych] i [link widoczny dla zalogowanych].
- [link widoczny dla zalogowanych] i [link widoczny dla zalogowanych].
- [link widoczny dla zalogowanych] i [link widoczny dla zalogowanych].
- [link widoczny dla zalogowanych] i [link widoczny dla zalogowanych].
- [link widoczny dla zalogowanych] i [link widoczny dla zalogowanych].

Jako smaczek dorzucimy informację, że na shoutboxie Manga-lib zablokowane są słowa kluczowe niewygodnych spraw, a więc Manga Center (oraz poprzednie nazwy), unia, strajk i parę innych. Oto, jak tłumaczy się [link widoczny dla zalogowanych]. Pozostawiamy to bez komentarza, szkoda słów.

5. Ostatnią sprawą jest fakt, że K3nsei stara się odciąć swoich czytelników od informacji, że ten strajk w ogóle ma miejsce! Zdecydowaliśmy się, że strajk będzie trwał przez 42 dni, do 30 października 2011r. Wiele mniejszych grup bardzo często nie wydaje rozdziałów częściej niż raz na miesiąc, co przyzwyczaja czytelników regularnie czytających dany tytuł, iż częściej się on nie ukazuje. Ale dla większych grup dłuższy strajk jest dość bolesny, no i naprawdę nie chcieliśmy odcinać naszych czytelników od nowych rozdziałów na zbyt długo. Całkowita cenzura na Manga-Lib powoduje, iż fani mangi nie wiedzą, dlaczego w chwili obecnej rozdziały są zastopowane. Jedyny sposób, to pisać, pisać i pisać, gdzie się da i ile się da, aby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona, nawet tych nieuświadomionych. To wielka prośba do was, bez względu na to, czy popieracie nasze działania, czy nie. Na ML powstał temat o strajku i został całkowicie ocenzurowany.
- [link widoczny dla zalogowanych] i [link widoczny dla zalogowanych].
- [link widoczny dla zalogowanych] i [link widoczny dla zalogowanych].

Jaki jest rezultat? Widać go bezpośrednio na [link widoczny dla zalogowanych] - ludzie często myślą, iż autorem tłumaczeń i prac przy rozdziałach jest redakcja [link widoczny dla zalogowanych] K3nsei kpi z nas, pisząc, że chodzi o podziękowania dla uploaderów. To nie jest sytuacja, która podoba się skanlatorom, bez względu na poziom potrzeby uszanowania ich pracy. Powiecie, że na ML są linki do stron grup. Owszem, były, a [link widoczny dla zalogowanych], aby nie były indeksowane przez wyszukiwarki, co także ogranicza sposób znalezienia grupy, np. przez google. Niby drobnostka, ale wiele takich drobnostek wpływa na cały obraz sytuacji.

Wiele grup obecnie straciło motywację do pracy, gdy widzą, jak ich rozdziałami dysponuje sobie szef Manga-Libu. Zamierzamy rozprawić się z tym po swojemu, ale tę informację udostępnimy dopiero po zakończeniu strajku. Nieprawdą jest, że wszystko wróci do stanu wyjściowego, postaramy się o to. Jak zwykle zapraszamy do komentowania na stronie [link widoczny dla zalogowanych]. Tam możecie swobodnie wypowiadać się, a komentarze nie są i nigdy nie będą cenzurowane.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora

Agusz
Adminka
Dołączył: 06 Sie 2009
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 15 razy
Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Śro 22:45, 19 Paź 2011    Temat postu:

Prawie tydzień temu odbyła się kolejna audycja w radiu AOI, tym razem na temat Unii. Rozmawialiśmy o sprawach kontrowersyjnych, a także poruszyliśmy kwestie dotyczące powstania, działania i po części jej przyszłych planów. Tym razem nie ma wersji audycji bez muzyki, gdyż tej zwyczajnie jest mało (byliśmy bardzo gadatliwi).
Audycja o Unii (158 MB, 176min): [link widoczny dla zalogowanych] [link widoczny dla zalogowanych]
Zapraszamy do słuchania i komentowania. Na wszelkie pytania odpowiemy w komentarzach.

Ostatnio na naszej stronie rozgorzała pewna dyskusja, którą także poruszyliśmy w audycji. Jest to sprawa kontrowersyjna i dzisiejszy news poświęcimy właśnie jej. Tutaj mamy bardzo dużo do zarzucenia Manga-Libowi, a także chomikom i wielu innym serwisom bazującym na popularnych tytułach.

Umieszczanie zlicencjonowanych mang.

Jedną z niepisanych zasad fandomu skanlacyjnego jest porzucanie mang, które zostały w Polsce zlicencjonowane, a następnie usuwanie skanów ze stron. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem istnienia skanlacji jest promowanie mangi. Wiele tytułów, które obecnie można kupić, zapewne nigdy nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby nie promocja przez grupy skanlacyjne. Nagrodą dla nas jest to, że dany tytuł będzie można kupić i postawić na półce – całkowicie po polsku. Dlatego nie prowadzimy działalności zarobkowej, a robimy to za darmo dla fanów. Rynek mangowy w Polsce nie jest duży, a to z racji ilości osób natywnie władających tym językiem – w porównaniu z językiem angielskim jest to ponad piętnastokrotnie mniej. Tym samym z szacunkiem powinniśmy o niego dbać.

Manga-lib ma sobie za nic nasz rynek wydawniczy i nadal umieszcza na swoim serwisie mangi, które powinny być z niego usunięte w całości. Nadal można przeczytać na jego serwisie mangi zlicencjonowane, np. Naruto, Bleach czy One Piece, o których K3nsei wypowiada się [link widoczny dla zalogowanych]. Tym samym potencjalne osoby, które mogłyby kupić tomiki, nigdy tego nie zrobią, gdyż mają za darmo skany w internecie. Powiedzmy sobie szczerze – dużo jest dzieciarni, która traktuje legalne wydawnictwa jako zło i chętnie by je wypleniła. Wystarczy wspomnieć sprawę strony [link widoczny dla zalogowanych], gdzie JPF został zmieszany z błotem przez „pseudo fanów”. Wydawnictwa walczą z tym, także drogą prawną, ale [link widoczny dla zalogowanych]. Taką osobą jest także szef ML, czyli K3nsei, który chroni u siebie na serwerze autorów powyższych postów. Oczywiście, w przypadku paru innych tytułów [link widoczny dla zalogowanych]. Ale [link widoczny dla zalogowanych] dobitnie pokazują, co [link widoczny dla zalogowanych] o legalnych wydawnictwach, które próbują walczyć o swoje. Można by wysnuć wniosek, iż usuwa NIEKTÓRE skany jedynie po to, aby wydawnictwa się od niego odczepiły.

Problemem jest podejście, czyli to, że interesuje go jedynie odwiedzalność strony i związany z tym zarobek, a nie dobro mangowego rynku. Zupełnie odwrotne niż grup skanlacyjnych. Widać to po jego wypowiedzi, [link widoczny dla zalogowanych], że ma licencję oraz to, że mangi nie są usuwane w całości, a jedynie do tomów, które zostały wydane, a wydawnictwo samo powinno dbać o to, aby informować jego o tym [link widoczny dla zalogowanych] Takiej bezczelności dawno nie widzieliśmy, najwyraźniej K3nsei kreuje się na guru polskiego rynku mangowego, któremu wszyscy muszą udowadniać, że mają jakieś prawa (nawet wydawnictwa!). To samo zresztą dotyczy zwykłych piratów, jakimi są chomiki, torrenty czy inne strony linkujące lub zawierające rozdziały mang zlicencjonowanych. W audycji poruszyliśmy np. temat zarabiania na chomikach, dzięki którym można sobie doładować konto w telefonie. Zazwyczaj prowadzą je totalni egoiści, którzy jakiekolwiek wydawnictwa mają za nic, dzieci nowego pokolenia „biorę, bo mi się należy z racji tego, że mam dostęp do neta”.

Chcieliśmy w tym miejscu zauważyć, że grupy robiące takie rozdziały odeszły z Unii. Z powodu różnic w poglądach odnośnie zlicencjonowanych tytułów już razem nie jesteśmy. Unia ma jednolite stanowisko w tej sprawie i zależy nam na promocji polskich wydawnictw - tym samym mówimy stanowcze NIE wszystkim, którzy naruszają prawa licencyjne w naszym kraju. Robimy to dla fanów, a im zależy na tym, aby polskie wydawnictwa nie zbankrutowały, tak jak to się stało z Tokyopop w USA i UK.

Jeżeli nic nie będziemy z tym robić, sytuacja będzie coraz gorsza. Ilu z nas marzy o jakimś tytule, który nie zostanie wydany w Polsce, gdyż wydawnictw nie stać na podjęcie ryzyka związanego z jego wydaniem? Strony udostępniające zlicencjonowane tytuły podcinają im skrzydła, narażając jedynie na straty – pamiętajmy, że promocja, to reklama tytułów. Wydawanie ich zwie się konkurencją. Warto dodać w tym miejscu, że np. wydawnictwo Waneko [link widoczny dla zalogowanych] to, iż nie bardzo chce wydawać mangi, których skanlacje znajdują się na zaawansowanym etapie. Ale istnieją od tego wyjątki! Chociażby „High School of the Dead” czy „Dengeki Daisy”. Szkoda tylko, że są to jedynie najpopularniejsze tytuły, gdyż na te mniej znane wydawnictw zwyczajnie nie stać. Czy tego właśnie chcą „pseudo fani”, bezwzględnie walczący o najnowsze rozdziały już zlicencjonowanych w Polsce mang? My jesteśmy temu całkowicie przeciwni, tak, jak istnieniu stron, gdzie cały czas można ściągać wydawane w Polsce tytuły, często od wielu lat. Jedną z nich jest Manga-Library.

Jak zwykle zapraszamy do komentowania u nas na stronie [link widoczny dla zalogowanych]. Podzielcie się z nami opiniami i argumentujcie swoje za i przeciw. Żadne komentarze, które nie naruszają netykiety, nie będą kasowane. A do tej pory to się nie zdarzyło, za co dziękujemy!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora

Agusz
Adminka
Dołączył: 06 Sie 2009
Posty: 109
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 15 razy
Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Pon 0:55, 31 Paź 2011    Temat postu:

Niedawno miała miejsce nieciekawa sytuacja, gdyż rozdział Projekt Manga został dodany na M-L przed końcem strajku. Oczywiście, mógł to być manifest, który miał uświadomić grupę, jak niedostateczne mają zabezpieczenia. Niemniej była to bardzo niemiła sprawa i pokazuje nam, że chronić musimy się nie tylko przed szefem ML, ale także przed niektórymi z czytelników. To bardzo źle. Mówi się trudno i mamy nadzieję, iż czytelnicy będą jednak po naszej stronie, a o takich sytuacjach będą nas informowali prywatnymi kanałami. Strajk kończy się jutro, a my poruszymy dziś bardzo żywy i drażliwy temat. Przez cały czas naszej akcji czytelnicy dopominali się o ten punkt, czyli:

Zarabianie na pracy skanlatorów.


To dość trudna sprawa i dlatego nie chcieliśmy pochopnie wyciągać wniosków. Jednak faktem jest, że Manga-Lib nie tylko utrzymuje z reklam swoją infrastrukturę, ale także przynosi szefowi spory zysk. O ile wielu czytelników, a nawet skanlatorów, jest w stanie zaakceptować utrzymanie serwerów z reklam, to zarabianie do własnej kieszeni niemałych przecież pieniędzy za cudzą pracę, jest dla nas nie do przyjęcia. W poprzednim newsie pokazaliśmy, iż całą pracę wykonujemy za darmo po to, aby promować mangi w Polsce. Kiedy ktoś z naszej pracy robi sobie działalność zarobkową, to wkurza. Dla przykładu: na około 77 grup skanlacyjnych w Polsce (aktywnych w chwili publikacji tego newsa) jedynie 2 mają własne reklamy, z których to utrzymują serwery i kupują oryginalne tomiki. Reszta grup korzysta z darmowych serwerów (53) lub samodzielnie pokrywa całkowite koszty (21). Jedna grupa prosi o wsparcie czytelników. Darmowe hostingi zazwyczaj wrzucają własne reklamy i nie ma się na to żadnego wpływu. Są właścicielami, dają za darmo, mają takie prawo. Nie potępiamy grup za wybór takich hostingów.

Trzeba by tu zaznaczyć, że ten sam problem i te [link widoczny dla zalogowanych] miały miejsce także na rynku anglojęzycznym. Swego czasu dość głośna była sprawa ze [link widoczny dla zalogowanych], serwisem, który bezceremonialnie [link widoczny dla zalogowanych] za czytanie i ściąganie rozdziałów. Zmienił on nieznacznie politykę, ale jego działalność zaowocowała tymi samymi dopiskami do rozdziałów, które stosuje część naszych rodzimych skanlatorów, czyli „nie pozwalamy na zamieszczanie naszych rozdziałów na stronie XXX”, itd. W tej chwili ten sam proceder co Manga-Lib uprawia MangaFox, a raczej odwrotnie, gdyż ten drugi istnieje wielokrotnie dłużej. Skanlatorzy niezadowoleni z takiego obrotu sprawy, gdy ktoś zarabia ciężkie pieniądze na ich charytatywnej pracy, założyli własny serwis, [link widoczny dla zalogowanych]. My zrobiliśmy to samo, a dokładnie – dogadaliśmy się z [link widoczny dla zalogowanych], które to od samego początku współpracowało z grupami skanlacyjnymi.

A teraz do rzeczy. W komentarzach na stronie Unii pojawiały się kilkukrotnie opinie, że jeśli nie żąda się żywej gotówki w formie wymogu korzystania lub prośby o wsparcie, to znaczy, że serwis nie zarabia. To bardzo poważny błąd oceny ekonomii, gdyż reklamy tak naprawdę są bardzo konkretną formą zarobku. Osoba, która chce się zareklamować, MUSI zapłacić realne pieniądze tej, która taką reklamę u siebie zamieści. Można oczywiście przeprowadzić kampanię wymiany informacji, gdzie kartą przetargową są np. buttony i banery czy moduły reklamowe. Taka wymiana jednak nie wiąże się z przepływem gotówki. Prawdą jest, że samo wyświetlanie reklam jest dochodowym zajęciem.

Dla przykładu, Centrum Mangi z samego początku istnienia generowało około [link widoczny dla zalogowanych] przy [link widoczny dla zalogowanych] i około 30 tys. unikalnych użytkowników. Rocznie jest to prawie 1000 zł, co z powodzeniem pokryłoby koszy serwera wirtualnego, serwera bazy SQL i paru domen. Warto zauważyć, że 3 takie reklamy i wcale nie większa popularność wystarczyłaby na podstawowy (najtańszy) serwer dedykowany. A wraz ze wzrostem popularności, rosłaby ilość pieniędzy otrzymywanych za tę jedną reklamę, dzięki czemu można by zainwestować w lepszy serwer o większej przepustowości. Tą drogą poszedł wspomniany wcześniej [link widoczny dla zalogowanych]. Musi on przyjąć ruch angielskiego rynku skanlacyjnego, który jest co najmniej 15-krotnie większy niż polski, a przecież korzystają z niego także inne narodowe społeczności. Warto zauważyć, że serwis ten posiada jedynie 3 reklamy na stronie głównej, 1 na stronie projektu i 2 na stronie czytnika online. I to wystarcza na utrzymanie serwisu większego niż Manga-Library!

A teraz porównajmy z Manga-Library. 6 reklam na stronie głównej, 3 na stronie projektu, 4 na czytniku online. Dodatkowo wyskakująca reklama jako pop-up oraz w [link widoczny dla zalogowanych] do firmy zakładającej internet, na której nie ma wymiany w drugą stronę, więc pewnie chodzi o kontrakt. Popatrzmy do tego na statystyki, którymi K3nsei się pochwalił:
– około [link widoczny dla zalogowanych] unikalnych użytkowników miesięcznie.
– około [link widoczny dla zalogowanych] odsłon strony.
– około [link widoczny dla zalogowanych] za każdą wyskakującą reklamę (to bardzo wysoka stawka!), co [link widoczny dla zalogowanych] dla każdego IP.

Przeprowadźmy BARDZO BARDZO BARDZO przybliżone obliczenia na podstawie danych z Centrum Mangi, który jako serwis o podobnym profilu daje najbardziej wiarygodne porównanie. Ze względu na długość newsa nie będzie tu wyliczeń krok po kroku. Centrum Mangi we wrześniu 2010 roku miało 2 reklamy na głównej, 0 na podstronie projektu i 1 na czytniku online. Około 33% to osoby, które spędzają na stronie dłużej, [link widoczny dla zalogowanych] Około 10% wszystkich odwiedzin, to osoby czytające mangi - głębokość odwiedzin na [link widoczny dla zalogowanych] i więcej stron oraz prawie 18% spędzających na stronie dłużej niż pół godziny. Cała reszta to odwiedzający, którzy wejdą zobaczyć, czy jest coś nowego i odświeżą czasem parę stron z komentarzami, albo tylko ściągną jakiś rozdział mangi na dysk. Załóżmy, że na ML jest podobnie.

ML ma obecnie około 5 razy wyższą liczbę unikalnych userów i około 15-krotnie większą liczbę odsłon, niż CM rok temu. Ma też średnio 3 razy więcej reklam, co daje około 1200 zł miesięcznie. Nie uwzględniliśmy w tej kwocie liczby odsłon, gdyż zależy to od ilości podpisanych kontraktów oraz od współczynnika tzw. [link widoczny dla zalogowanych]. K3nsei ma podpisanych kilkanaście kontraktów (nie sposób dowiedzieć się ile, chyba, że sam zainteresowany to ujawni), a capping na oko wychodzi około 3-5 (czym mniejsza wartość, tym większy może, ale nie musi, być zarobek), co daje stawkę prawie 6-krotnie wyższą, czyli miesięcznie będzie to jakoś 7000 zł. Do tego dochodzi [link widoczny dla zalogowanych], która dla około 20% userów pojawi się ze 2 razy, a dla reszty raz. 150 tys. unikalnych userów daje przy 5 gr jakieś 9000 zł miesięcznie... Zaraz, coś tu jest nie tak. Firma [link widoczny dla zalogowanych], z której sieci K3nsei korzysta, [link widoczny dla zalogowanych] Załóżmy, że to jednak pomyłka i K3nsei pogubił się we własnych obliczeniach. BinLayer określa stawkę na pół euro za 1000 zamknięć reklamy (tak, 100% kliknięć w krzyżyk jest płatne!). Dałoby to jakieś 350 zł miesięcznie, to już wygląda na bliższe prawdzie. K3nsei mówił też, że dla najbardziej popularnych mang, które dają mu najwięcej odwiedzin, ustawił najlepsze kontrakty za wyższą stawkę. Tym sposobem można wycisnąć około 10% większy zarobek, a chociażby z tego powodu, że same Naruto, Bleach i One Piece stanowią, [link widoczny dla zalogowanych], 10% oglądalności strony. Zarobek zwiększa się więc o około 700 zł. Tym samym szacowany zarobek Manga Library to około 8000 zł miesięcznie. Pomijamy [link widoczny dla zalogowanych], o których nic nie jesteśmy w stanie powiedzieć oraz powierzchnię reklam ([link widoczny dla zalogowanych], tym większe stawki).

Ale zaraz - przecież utrzymanie serwisu kosztuje! Uwzględnijmy to. K3nsei napisał, że używa [link widoczny dla zalogowanych] (nie wnikamy po co mu aż trzy, ale [link widoczny dla zalogowanych] też pisze, że potrzebuje więcej serwerów niż używa), za łączną sumę około 940 zł miesięcznie. Dodatkowo ma wykupione konta premium na [link widoczny dla zalogowanych] (oba po około 20 zł miesięcznie) +domena (jakieś 10 zł miesięcznie, ma wykupioną w drogiej firmie). Razem koszty zamykają się w około 1000 zł miesięcznie. Taką sumę podał jako własne koszty, co tylko potwierdza, że w pozostałych przypadkach nie kłamał. Za to kłamał, [link widoczny dla zalogowanych], że serwis zarabia jedynie na własne utrzymanie – liczby mówią same za siebie.

No i co z osobami używającymi Adblocka? [link widoczny dla zalogowanych] wyraźnie wskazuje, że w Polsce korzysta z niego około [link widoczny dla zalogowanych] (we wszystkich przeglądarkach). Według raportu [link widoczny dla zalogowanych] prawie 55% Polaków używa internetu, można więc obliczyć, że jakieś 3.8% ludzi korzystających z internetu w Polsce ma zainstalowany ten dodatek. Serwis z komiksami jest jednak domeną młodych, a ci, widząc masę reklam na ML, mają prawo uświadomić się szybciej, niż reszta społeczeństwa Wink [link widoczny dla zalogowanych], uploader na ML, [link widoczny dla zalogowanych] ciekawe wyliczenia, jakie K3nsei przeprowadził dla własnego serwisu. Według niego aż 23% czytelników blokowało reklamy. Nie sądzimy, aby aż tak dużo osób robiło to na Centrum Mangi, ale ponieważ nie dysponujemy takimi danymi, to załóżmy, że byli oni tak samo uświadomieni. W końcu spora część z nich to przecież te same osoby czytające na obu serwisach. Zmniejszmy więc zarobek Manga Library o ¼ (25%). Wyjdzie więc na to, że przychód będzie w granicach 6000 zł. Odejmując koszty własne, czyli około 1000 zł, zostaje nam zarobek na czysto, do kieszeni właściciela, czyli około 5000 zł miesięcznie. A jeśli tyle nie zarabia, to jest bardzo kiepskim zarządcą. Naprawdę bardzo kiepskim - albo nie jest w 100% właścicielem serwisu.

Taka kalkulacja pokrywa się z wyliczeniami pewnej [link widoczny dla zalogowanych], która pisała o tym u nas na Unii, a także przekonała [link widoczny dla zalogowanych], która sama to [link widoczny dla zalogowanych]. K3nsei także podał [link widoczny dla zalogowanych] dla jednego ze swoich kontraktów reklamowych. Niezależnie od naszych obliczeń, pokrywa się to także z porównaniem statystyk serwisu shippunden.pl. W wakacje i okresie świątecznym zainteresowanie serwisem wzrasta mniej więcej dwukrotnie (na podstawie statystyk Centrum Mangi i paru innych dużych serwisów), co potwierdza kilka doniesień osób, jakoby K3nsei prywatnie chwalił się, iż czasem ma około 10 tys. zł miesięcznie. Oczywiście obliczenia te są jedynie [link widoczny dla zalogowanych], nie są one jednak błędne o 500% lub więcej!

Tym samym określiliśmy w przybliżeniu, ile szef Manga Library zarabia na charytatywnej pracy skanlatorów. Dodając do tego paskudne traktowanie, sugerujemy, abyście sami wywnioskowali, jaką [link widoczny dla zalogowanych] jest K3nsei. Gdybyśmy my prowadzili tak dochodowy serwis, to zrobilibyśmy wszystko, aby zaskarbić dozgonną wdzięczność wszystkich grup skanlacyjnych! A was zapraszamy do czytania na [link widoczny dla zalogowanych], które w chwili obecnej nie ma żadnej reklamy oraz które sami będziemy od tego momentu rozwijać. Znających język angielski, także z samych grup skanlacyjnych, namawiamy do korzystania właśnie z [link widoczny dla zalogowanych] i stron samych angielskich grup. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do komentowania na stronie [link widoczny dla zalogowanych]

Chcieliśmy też powiedzieć, że Unia nie kończy swojej działalności wraz z końcem strajku, więc na naszej stronie co jakiś czas będą pojawiały się konkretne informacje o postępie prac. Tym, którzy pytają nas o nasze plany, mówimy, że będziemy się chwać rezultatami, a nie rzeczami, które chcielibyśmy zrobić. Te informacje nie będą już tak szeroko rozpowszechniane, chyba że grupy skanlacyjne oraz inni admini zechcą o nich wspomnieć u siebie na stronach. Dziękujemy wszystkim, którzy cały czas stali po naszej stronie!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.dangaiteam.fora.pl Strona Główna -> Aktualki Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
 
 


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group

 
Regulamin